• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HDVN khoa 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo đồ án, khóa luận

Thông báo gia hạn nộp bài và thực hiện khảo sát khoá 06DH, 16CD (18/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công bố điểm Đồ án tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB (16/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công bố điểm Đồ án tốt nghiệp khóa 16CDTP (16/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công bố điểm Khóa luận tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB (16/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo thực hiện khảo sát online khóa 06DHTP, 06DHDB (12/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Cập nhật địa điểm chấm báo cáo Đồ án tốt nghiệp khóa 16CDTP (01/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp khoá 16CDTP (30/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo địa chỉ nộp file báo cáo KL/DATN hoàn thiện sau khi bảo vệ (29/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

DSSV bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB (điều chỉnh) (28/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "chi tiết"

 
1234549   Next »